ارتباط با ما (قدیمی)

زورخانه جهان کرج واقع در خ شهید بهشتی خ کسری کوچه باشگاه (رستم) 

زورخانه عیاران واقع در نرسیده به ساسانی جنب ورزشگاه کیانپور

زورخانه سیدالشهدا پل فردیس جنب مترو 

زورخانه سپاه واقع در میدان سپاه

زورخانه دانشکده : واقع در دانشکده