درباره ی ما (قدیمی)

زورخانه جهان کرج روزهای فرد و جمعه ها پذیرای ورزشکاران ورزش باستانی و نرمش های کششی می باشد .

 

زورخانه عیاران و سپاه روزهای زوج پذیرای ورزشکاران ورزش باستانی می باشد .آموزش ورزش باستانی از پایه در زورخانه جهان چیت و عیاران و سپاه انجام میگردد.